Főoldal 
Válassza ki a nyelvet
 Az Taubenreuther

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Szállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat, ide értve a tanácsadói szolgáltatásainkat is a jelen üzleti feltételeknek megfelelően végezzük.

2. Az eladó a törvény értelmében a vevővel szemben a törvényben meghatározott szavatossági időn belül, szavatosságot vállal. A szavatossági illetve garanciális időn belül a felmerülő hiányosságokat, illetve hibákat ugyanakkor, saját döntésük alapján a Taubenreuther Kft. Költségére történő utólagos javítással, vagy alkatrész cserével oldjuk meg. Az eladó durva hibája, vagy szándékos károkozása esetén, a vevőnek kártérítésre van joga, ez azonban az eladó csekély gondatlansága esetén csak abban az esetben érvényesül, ha a fele közötti szerződésben rögzített alapvető kötelezettségekről van szó. Amennyiben az utólagos javítási kísérlet nem vezet eredményre, úgy a vevőnek joga van kérni a vételár leszállítását, vagy az adásvételi szerződés utólagos felbontását. A garanciális, vagy utólagos javításokat kizárólag a Taubenreuther Kft, vagy annak megbízottja végezheti. A vevő részéről történő hibás működtetésből, vagy beszerelési hibákból eredő meghibásodások, valamint a tisztítási műveletek nem tartoznak a szavatosság keretébe.

3. A megrendelt árucikk szállítása lehetőleg a megállapodás szerinti szállítási határidő alapján történik. Amennyiben az eladónak nem áll módjában betartani a megállapodott szállítási határidőt, úgy a vevő- az eladó késedelemről szóló szóbeli, vagy írásos értesítésének kézhezvételétől, vagy a naptár szerinti megállapított szállítási határidő lejárati napjától számított- újabb méltányos szállítási határidőt engedni az eladó részére. Amennyiben az eladó az újonnan kitűzött szállítási határidőre sem teljesít, úgy a vevőnek joga van arra, hogy a szerződéstől elálljon.

4. Valamennyi küldemény költsége, ide értve az esetleges visszáruk költségét is, a vevőt terheli. Kivétel ez alól a hibás küldemények, vagy téves címre küldött árucikkek visszaküldési költsége.

5. A megállapodás szerinti ár Ft-ban értendő, amely magában foglalja az ÁFA összegét is. Az ár a küldemény illetve a számla kézhezvétele után fizetendő, vagy külön megállapodás szerint átutalással teljesítendő.

6. Az áru a jelen szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség hiánytalan teljesítéséig, az eladó tulajdonában marad. Ez akkor is érvényes, ha a vételár kifizetése a vevő részéről bizonyos meghatalmazott szállítmányokra nézve már megtörtént. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása mellett szállított árukra harmadik személy befolyást szerez, úgy a vevő erről a tényről az eladót a vonatkozó iratok megküldése útján, haladéktalanul tájékoztatni tartozik. A vevő kötelezi magát arra, hogy a lefoglalási jegyzőkönyv egy másolatát haladéktalanul megküldi az eladónak. A vevő szavatol minden olyan költségért és kárért, amely harmadik fél ilyen irányú beavatkozása folytán keletkezett.

7. Az eladónak joga van arra, hogy a szerződéstől elálljon, vagy mulasztás miatt kártérítést követeljen, amennyiben a vevő az átvételt- akár az előzetesen meghosszabbított határidő kitűzése után- megtagadja és az árut nem veszi át.

8. Az eladónak a szerződéses feltételek be nem tartása miatt, joga van a vevőtől a vevő által okozott kár erejéig kártérítést követelni.

9. Amennyiben a vevő teljes jogú kereskedő, úgy a jelen üzleti kapcsolatból keletkezett, vagy a jövőben keletkező valamennyi követelés tekintetében, valamint olyan követelések vonatkozásában, amelyek a fizetési meghagyásos eljárás során keletkeznek a kizárólagos bírói illetékesség helye megegyezik az eladó székhelyével. A bírói illetékesség helye ugyanaz, amennyiben a vevő nem rendelkezik belföldi illetékességi hellyel, vagy lakó-illetve szokásos tartózkodási helyét a szerződés megkötése után külföldről máshová helyezte át, vagy lakó-illetve szokásos tartózkodási helye az eljárás elindításakor ismeretlen. Egyebekben a törvényes előírások az irányadóak.

10. Az értékesítés eladási minta alapján történik. Kiállítási darabok szállítása esetén nem keletkezhet követelés, hacsak, a szerződés megkötésekor a felek egyéb értelmű megállapodást nem kötnek. A nyomtatott anyagban előforduló hibákért, vagy megjelenés béli eltérések tekintetében az eladót nem terheli felelősség.