Főoldal 
Válassza ki a nyelvet
 Az Taubenreuther

ADATVÉDELEM

Adatkezelési szabályzat

WEB Shop
Adatkezelő:
Név: Taubenreuter Kft
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Komp utca 3
Weboldal: https://www.taubenreuther-shop.hu/
E-mail: taubenreuther@vnet.hu
Telefonszám: +36- 24 539160
Tárhelyszolgáltató
Név: Taubenreuther GmbH
Székhely: 95326 Kulmbach, Am Schwimmbad 8, Németország
A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelési folyamatok
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
A honlap nem használ cookie-t
A weboldalon történő regisztráció
Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a
megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet
6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
A rendelés feldolgozása során kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a
megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
Számlázás
A Taubenreuther Kft Adatvédelmi Szabályzata szerint.
Az adatkezelés jogalapja
Jogszabály alapján előírt kötelezettség [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési a megrendelt termék kiszállításának teljesítésének érdekében történik.
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a
hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok:
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama:
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás
időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés
Marketing célú adatkezelések
Cégünk nem alkalmaz marketing célú adatkezelést
Adatfeldolgozó igénybevételéről, adatkezelés
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Taubenreuther GmbH
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Székhely: 95326 Kulmbach, Am Schwimmbad 8, Németország
Elektronikus levélcím: taubenreuther@vnet.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A
személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai
küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Englmayer Hungária Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 10
Cégjegyzékszáma: 13-09-104044
Adószáma: 11330174-2-13
Továbbított adatok köre: vevő neve, címe és telefonszáma
Az adattovábbítás célja: Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai
küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Cég neve: FÜRGEFUTÁR.HU Kft
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 35. 2. em.
Cégjegyzékszáma: 01-09-946845
Adószáma: 22966331-2-43
Továbbított adatok köre: vevő neve, címe és telefonszáma
Az adattovábbítás célja: Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai
küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Taubenreuther GmbH
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 95326 Kulmbach, Am Schwimmbad 8,
Németország
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: taubenreuther@vnet.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében.
Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges
mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, vagy törlését a
hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős
útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
- az érintett személyes adatok körét,
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
- az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
intézkedéseket, valamint
- az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek
alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E
korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz
évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték,
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves
– és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az
adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy
azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. §
(1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg.
Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény
mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja
az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig
értesíti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az
adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Automatizált döntéshozatal
Cégünk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.
Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie
az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.